May 22, 2008

فشار به مغز قورباغه

خیلی سعی کردم توضیح و تفسیر مناسب و خالی از فحش و نا سزا به مدیران دولتی بنویسم ، اما از آنجایی که بدون ادویه و مخلفات لفظی هرگونه بحث در این مورد غیر دلچسب است ، شما را فقط به خواندن خبر دعوت میکنم

http://www.itna.ir/archives/news/009911.php

بچه که بودیم میشنیدیم که وقتی امام زمان ظهور میکند همه چیز درست میشود ، اما با این اوضاع که پیش رو داریم و افراد فهمیده ایی که کشور را مدیریت میکنند ، فکر نمیکنم حتی از دست امام زمان (عج) هم کاری بر بیاید .

باشد که رستگار شویم

No comments:

Post a Comment